Všeobecné obchodní podmínky DejKafe.cz

I. Definice

 1. "Provozovatel" je Společnost s ručením omezeným DejKafe.cz , IČO: 07326742 , se sídlem Kounicova 10, 602 00 Brno.
 2. "Aplikace" znamená mobilní aplikaci s názvem DejKafe , mezi jejíž hlavní funkcionality patří využívání služby postavené na bázi předplatného na kávu, ověřování denních nároků, vyhledávání kaváren na mapě,...
 3. "VOP" znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 4. "Smlouva" znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
 5. "Licence" znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.
 6. "Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která používá Aplikaci.
 7. "Uživatelský účet" znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
 8. "Přihlašovací údaje" znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím v Aplikaci a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.

II. Proces uzavření smlouvy a užívání aplikace

 1. Zobrazení tlačítka s názvem " Objednat předplatné " v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
 2. Kliknutí Uživatele na tlačítko " Objednat předplatné " je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.
 3. Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění " Souhlasím s obchodními podmínkami DejKafe.cz " a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2 Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.
 4. Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

III. Užívání aplikace

 1. Provozovatel uděluje uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace , zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.
 2. Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace.
 3. Provozovatel má právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.
 4. Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.
 5. Uživatel nesmí zřídit více než jeden Uživatelský účet, nebo jej zpřístupňovat jiným fyzickým či právnickým osobám.
 6. Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.
 7. Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictvím Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací, se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.
 8. Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo jej znepřístupnit a to z jakéhokoliv důvodu.
 9. Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.
 10. Provozovatel má právo na opětovné automatické prodlužování Smlouvy s uživatelem spojené s finančním plněním ze strany uživatele do doby kdy, uživatel tuto smlouvu přeruší v Uživatelském prostředí aplikace

IV. Podmínky užívání licence

 1. Provozovatel poskytuje prémiové služby Uživatelům svých účtů, Smlouvy “Premium” Kromě obecných podmínek uvedených v těchto VOP platí pro majitele prémiových účtů následující podmínky:
 1. Služby dostupné majitelům prémiových účtů jsou popsány na webové stránce www.dejkafe.cz
 2. Provozovatel může kdykoli na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění upravit, pozastavit nebo přerušit služby poskytované majitelům prémiových účtů.
 3. Provozovatel poskytuje zdarma 1 denní zkušební lhůtu Licence zdarma novým držitelům aplikace, je nutné zadávat své fakturační údaje pro využití zkušební lhůty zdarma
 4. Nezaručujeme žádné vrácení peněz
 5. Zrušení Smlouvy probíhá v uživatelském prostředí aplikace, není tak učiněno Uživatelem Smlouva se automaticky obnovuje po uplynutí doby jejího trvání určené délkou licence. Toto se opakuje až na dobu neuričtou.
 6. Budeme vám učtovat za náš prémiový účet 299 Kč od prvního dne zahájení až po 30. den skončení této licence, není-li na webu (www.dejkafe.cz) nebo přímo v aplikaci uvedeno jinak. Změna ceny může být uplatněna díky voucherům a slevovým kódem využitelným v rozhraní mobilní aplikace.
 7. Maximální částka opakované platby je 299 Kč není-li uvedeno jinak
 8. Budeme vás informovat, když změníme jakákoli nastavení s platbou předplatného a opakovanou platbou.

V. Databáze

 1. Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
 2. Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložné Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
 3. Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy, že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

VI. Osobní údaje a cookies

 1. S daty uživatele nakládá Provozovatel v souladu se zásadami ochrany osobních údajů

VII. Odpovědnost za škodu

 1. Ustanovení toho článku VOP se nevztahují na spotřebitele.
 2. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.

VIII. Změna VOP

 1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
 2. Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím emailové zprávy odeslané na emailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.
 3. V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

IX. Povinné údaje pro spotřebitele

 1. Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.
 2. Provozovatel tímto informuje Uživatele, že: Adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;
 3. Telefonický kontakt Provozovatele je +420 733 176 773 ;
 4. Adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je dejkafe@gmail.com;
 5. Odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a je její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;
 6. Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytování bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;
 7. Uživateli nevznikají náklady na dodání ;
 8. K užívání Aplikace je třeba přístup k Obchodu Play u mobilních zařízení se systémem Android a App Store u zařízení se systémem IOS
 9. Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence.
 10. Ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku.
 11. Údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Uživatelského účtu.
 12. Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu;
 13. Opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam kde to Aplikace neumožňuje, tak prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;
 14. Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;
 15. Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;
 16. Předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; Odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jeho zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;
 17. Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí smlouvy a platné a účinné právní předpisy České republiky.
 18. Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

X. Rozhodné právo

 1. Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

XI. Účinnost

 1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 21.8.2018

DejKafe.cz s.r.o.
IČO: 07326742
Kounicova 681/10
602 00 Brno
Česko
dejkafe@gmail.com
+420 773 176 773